,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SC-510D

/
پردازشگر تصویر : 1.4HDIS لنز : 2.8-12 MM کیفیت تصویر : 1000 TVL لوک…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D0052Z

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 2.8-12 MM کیفیت تصویر : 700 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل 921

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D005

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D1004

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل 278-2

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل 278

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…