,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل REFACO4CH

/
4 کانال تصویر و 4 کانال صدا رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پورت USB اتصال فلش،م…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل H264

/
8 کانال تصویر و 8 کانال صدا RS485،LAN،VGA،NET رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پ…
,

*دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل PROMAX PR6704H کره

/
4* کانال تصویر و 4 کانال صدا S485،LAN،VGA،NET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه)   3پ…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل PROMAX PR8708-80 کره

/
8 کانال تصویر و 8 کانال صدا RS485،LAN،VGA،NET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پو…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل PROMAX PR8716-H

/
16 کانال تصویر و 16 کانال صدا RS485،LAN،VGA،NET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پو…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر CNB مدل 2222D

/
4 کانال تصویر و 4 کانال صدا RS485،LAN،VGA،NET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پو…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر CNB مدل 4444

/
8 کانال تصویر و 8 کانال صدا RS485،LAN،VGA،NET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پو…
,

دستگاه رکوردر ضبط تصاویر مدل REFACO8CH

/
8 کانال تصویر و 8 کانال صدا RS485،LAN،VGA،ET،HDMI رکورد واقعی(25فریم بر ثانیه) 3 پو…